Liveshow tháng 1

QUỐC THIÊN 05.01

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 350,000đ

LADY MÂY – HIPPO HAPPY 14.01

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 450,000đ

PHƯƠNG ANH – PHƯƠNG Ý 20.01

4 Trần Quang Diệu, Phường 10, Đà Lạt

Giá: 300,000đ

TĂNG PHÚC 20.01

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 450,000đ

PHAN MẠNH QUỲNH 19.01

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 450,000đ

LÊ HIẾU – HOÀNG HẢI 27.01

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 450,000đ

KHÁNH HÀ – LÊ HIẾU 13.01

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 450,000đ

TÔ CHẤN PHONG – NGUYÊN HÀ 12.01

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 450,000đ

HỒ VĂN CƯỜNG 01.01

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 450,000đ

LỆ QUYÊN 06.01

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 650,000đ