Liveshow tháng 11

QUỐC THIÊN 24.11

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 350,000đ

PHAN MẠNH QUỲNH 25.11

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 450,000đ

LAM ANH – MAI TIẾN DŨNG 18.11

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 450,000đ

LÊ HIẾU – NGUYÊN HÀ 17.11

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 450,000đ

VICKY NHUNG – SỨA THỦY TINH 10.11

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 350,000đ

BẰNG KIỀU – MINH TUYẾT 04.11

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 650,000đ

TĂNG PHÚC – PHẠM KHÁNH HƯNG 11.11

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 450,000đ